Press here for English Google translation

Forberedelserne til Pacific Crest Trail har været igang siden Januar, og jeg mangler stadig alt – stort set 🙂 men det kommer der også en post omkring.
Her er et hurtigt overblik over turen.

Turen går syd fra Campo, ved den Mexicanske grænse, og nord på op gennem Mojave ørkenen, igennem Sierra bjergene til Oregon, gennem Oregon og Washington, op til den Canadiske grænse. En lille tur på 4279 km 🙂

Mount Whitney

Undervejs vil der være mulighed for at bestige Mount Whitney (4421 m højt), som er det højeste bjerg i det kontineltale USA, hvilket også bliver lidt af en oplevelse tror jeg.

De først 1100 km er igennem ørken landskab, og da der ikke ligefrem er oaser af vand derude, er man nødt til at slæbe på vand nok til at holde et par dage af gangen. Men skulle man støde på et lille vandhul eller ligende har man sit lille apparat med som kan rense det vand man finder undervejs, så man ikke ender med dårlig mave eller andet grimt.

Der er selvfølgelig en del byer undervejs, som man enten kommer direkte igennem på ruten, eller som man vælger at gå ned til, da man har brug for at få nye forsyninger af mad osv. undervejs – og så får man slidt 4-5 par sko i løbet af hele turen, så der bliver også rig mulighed for at opgradere eller udskifte sit udstyr undervejs.

Efter ørkenen begynder man at kommer igennem mere grønne områder, og samtidig begynder man at nærme sig Sierra bjergene.

Bear Canister på Pacific Crest Trail

Allerede her er det påtvunget at have alt sin mad i en såkaldt Bear Canister, som er en special beholder der er umulig for bjørne at åbne, og den sørger også for at de ikke kan lugte maden lige så meget som hvis den bare lå i rygsækken.(sådan en er stor og vejer ca. 1 kg)

Bjørnene lærer nemlig lynhurtigt at mennesker er lig med mad, og ikke i den forstand at de æder mennesker, men de ved at hvis der er mennesker, er der også lækkert mad de kan stjæle 🙂

Ned af bakke

Efter Sierra bjergne er det nærmest ned af bakke resten af vejen 😉 næsten – det kommer til at gå op og ned i en lind størm, og der er en masse floder med smeltevand fra bjergne som man skal krydse – nogle er der bygget må broer over, mens andre skal man igennem vandet for at komme over på den anden side.

Oregon er en relativ nem strækning at komme igennem, men skulle være utrolig flot da landskabet primært består af vulkansten, så der skal nok blive rig mulighed for at få nogle fede stjerne billeder med spændende elementer.

Washington

Washington er op på ryggen af stejle bjerge, for bare at skulle ned igen på den anden side, og sådan fortsætter det, det meste af den sidste del af turen inden man krydser grænsen til Canada og finder en shuttlebus til den nærmeste lufthavn.
Men alt efter hvor langt inde i September jeg er på dette tidspunkt, har jeg en lille plan om at tage til San Francisco eller new York og spoile migselv med fantastisk mad og nyt rent tøj 🙂

Hvis du har nogle spørgsmål er det bare at skrive  🙂

Her er et kort så du kan se hvor turen går. (loader en lille smule langsomt)


ENGLISH GOOGLE TRANSLATION

Pacific Crest Trail

Preparations have been going on since January, and I still miss everything – pretty much 🙂 but there will also be a post about it.
Here is a quick overview of the trip.

The trip goes south from Campo, at the Mexican border, and north up up through the Mojave Desert, through the Sierra Mountains to Oregon, and through Oregon and Washington and just across the Canadian border. A small trip of 4279 km 🙂

Mount Whitney

Along the way, there will be the opportunity to climb Mount Whitney (4421 m high), which is the highest mountain in the continental US, which will also be a bit of an experience I think.

The first 1100 km are through desert and since there are not exactly oases of water out there, you have to lug enough water to last a few days at a time. Should you encounter a small water hole or similar you have with his small device that can clean the water you find along the way, so you do not end up with a bad stomach or something ugly.

There are of course a number of cities along the way, which you either get directly through on the route, or which you choose to go down to, as you need to get new supplies of food, etc. along the way – and then you get worn 4-5 pairs shoes throughout the trip, so there will also be plenty of opportunity to upgrade or replace your equipment along the way.

Bear Canister on the Pacific Crest Trail

Here it is forced to have all its food in a so-called Bear Canister, which is a special container that is impossible for bears to open, and it also makes sure that they can not smell the food as much as if it just lay in the backpack . (such a one is large and weighs about 1 kg)

The bears quickly learn that humans are equal to food, and not in the sense that they eat humans, but they know that if there are humans, there is also delicious food they can steal 🙂

Downhill

After the Sierra mountains it is almost downhill the rest of the way 😉 almost – it will go up and down in a gentle storm, and there are a lot of rivers with meltwater from the mountains that you have to cross – some are built must bridges over, while others have to go through the water to get over to the other side.

Oregon is a relatively easy stretch to get through, but should be incredibly beautiful as the landscape consists primarily of volcanic rock, so there should probably be plenty of opportunity to get some cool star images with exciting elements.

Washington

Washington is up on the ridge of steep mountains, only to have to descend again on the other side, and so it continues, most of the last part of the trip before crossing the border into Canada and finding a shuttle bus to the nearest airport.
But depending on how far into September I am at this point, I have a small plan to go to San Francisco or New York and spoil myself with great food and new clean clothes 🙂

If you have any questions just write 🙂

Above is a map so you can see where the trip is going. (loads a little bit slowly)